Logo van Focas.

“Wij maken uw foto’s.”

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.


1.    Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of de offerte en na goedkeuring door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.


2.    De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de fotograaf niet. Vertraging binnen een redelijke termijn in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch de ontbinding van de overeenkomst.


3.    Indien er nog correcties dienen te gebeuren aan de geleverde producten, dienen die binnen de 8 dagen na de levering bekend gemaakt te worden met een duidelijke omschrijving aangaande de nodige correcties.


4.    Protest tegen de factuur dient per aangetekende brief te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.


5.    Alle facturen zijn contant te betalen tenzij anders werd bedongen.


6.    Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand op het factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50€.


7.    In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van 50€.


8.    Zolang de geleverde producten niet zijn betaald, geldt de (exclusieve) licentie voor de reproductie- en mededelingsrechten voor onbepaalde tijd niet.


9.    Het auteursrecht blijft ten alle tijde bij de fotograaf.


10.    In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de fotograaf zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.


11.    Wanneer in geval van overmacht de fotograaf niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De Win Tom, Langepad 30, B-2250 Olen

Website ontworpen door Tom De Win

BTW: BE 0647.915.755

Copyright Tom De Win, alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Ga naar “gebruik van cookies & privacy” voor details.

OK